Kabinet: dierenwelzijn verder verbeteren

Het kabinet wil de wil de gezondheid en het welzijn van dieren verder verbeteren. Hiervoor worden acties ondernomen. Ook worden bestaande regels beter gehandhaafd. De ministerraad heeft hiervoor ingestemd met de Nota Dierenwelzijn, de Nationale Agenda Diergezondheid en het wetsvoorstel Dieren.

Het kabinet stelt dat de samenleving verantwoordelijk is voor de gezondheid en het welzijn van dieren. Dat geldt voor landbouwhuisdieren, maar ook voor bijvoorbeeld vissen, gezelschapsdieren en circusdieren.

Elke houder is primair verantwoordelijk voor zijn dier. Maar volgens het kabinet bepaalt ook het koopgedrag van consumenten het welzijn van productiedieren. Zij moeten daarom bewust kunnen kiezen.

Het kabinet wil de verbetering van dierenwelzijn in de eerste plaats via de Europese Unie realiseren. De sector kan zelf een voorsprong nemen binnen de EU . Als het binnen de EU niet snel genoeg gaat of de sector de verantwoordelijkheid niet neemt, gaat het kabinet dit nationaal regelen.

Doelen en acties
Het kabinet wil dat Nederland bij dierenwelzijn in de Europese voorhoede loopt. Hiervoor zijn vijf doelen voor de lange termijn opgesteld. Deze zijn uitgewerkt in acties voor de komende jaren, zoals:

het ontwikkelen van nieuwe, duurzame en welzijnsvriendelijke stallen;
een convenant tussen overheid, producenten, verwerkende industrie, supermarkten en horeca voor duurzaam vlees;
het verbeteren van het transport van dieren;
op termijn geen langeafstandstransport voor slachtvee;
een langjarig houdverbod bij dierenmishandeling;
verplichte identificatie en registratie van honden.

Diergezondheid
Het kabinet wil meer aandacht voor preventie van dierziekten om niet meer van crisis naar crisis te gaan. Dierhouders, maatschappelijke organisaties en de overheid moeten hiervoor samen actie ondernemen.

Verder wordt het beleid voor diergezondheid verbreed naar alle dieren. Het ministerie van LNV gaat ook kijken naar gezondheidsproblemen van gezelschapsdieren, dieren in de natuur en paarden.

Bron: Regering.nl, 12 oktober 2007


Dierenwelzijn

Met dierenwelzijn wordt de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een dier bedoeld. Elk dier dat niet in zijn natuurlijke omgeving leeft, probeert zich aan te passen aan zijn leefomgeving. Een dier voelt zich het best in een omgeving waarin hij zijn natuurlijk gedrag kan vertonen en die hem geen chronische stress, pijn of angst bezorgt.

Elke diersoort heeft zijn eigen natuurlijke gedrag. Kippen willen scharrelen, koeien moeten de rust hebben om te herkauwen, varkens hebben ruimte en een stabiele groep nodig, honden houden van regelmaat in hun leven, papegaaien van gezelschap. Voeding, verzorging, huisvesting en behandeling zijn van invloed op het welzijn van gehouden dieren.

Daarnaast heeft de consument indirect ook invloed op het welzijn van landbouwhuisdieren. Door meer welzijnsvriendelijke producten te kopen zorgt hij ervoor dat er ook meer dieren welzijnsvriendelijk gehouden worden.

De mate van welzijn van een dier kan worden beoordeeld aan de hand van de vijf vrijheden. Een dier moet vrij zijn:

  • van dorst, honger en onjuiste voeding;
  • van fysiek en fysiologisch ongerief;
  • van pijn, verwondingen en ziektes;
  • van angst en chronische stress;
  • om het natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.


Verschillende diersoorten worden voor verschillende doeleinden en in verschillende omstandigheden gehouden. Daarom zijn de regels die zijn gesteld per diersoort verschillend.

Bron: minlnv


© Copyright 2006-2007 kabinet.eu


The website kabinet.eu , is powered by Shopje and Universalis © 2003 - 2020 .  
date: 2007-10-16